Молитва святой ксении

Молитва святой блаженной Ксении Петербургской

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая блаженной Ксении Петербургской

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья блаженной Ксении Петербургской

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Молитва чтобы родители помирились

Молитвы блаженной Ксении Петербургской с ударениями

К святой обращаются за помощью в устройстве семьи, решении житейских проблем, излечении от болезней. Благовещенцы также молятся ей о скорейшем завершении строительства храма в ее честь.

Тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/
безсме́ртныя трапе́зы ны́не
наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым
безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием
кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./
Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи
стяжа́вшая, Ксе́ние блаже́нная,/ моли́
Христа́ Бо́га//изба́витися нам от вся́каго
зла покая́нием.

Кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3

Днесь све́тло лику́ет град свята́го
Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ет
утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,
Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду
сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Величание блаженной Ксении Петербургской

Велича́ем тя,/ свята́я блаже́нная ма́ти
на́ша Ксе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/
ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га н́ашего.

Молитва блаженной Ксении Петербургской

О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щего поко́ишися.
Ны́не Свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, прославля́ет тя: предстоя́ще на ме́сте погребе́ния твоего́, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: прии́ми проше́ния на́ша и принеси́ их ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, и на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние, предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных, помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том Свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, наро́д и страну́ на́шу в мире и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́йн умоли́: ты на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Версия для печати (PDF)

Святая Ксения Петербургская – молитвы о помощи

Святая Ксения Петербургская – великая русская святая, жившая в XVIII веке.

О земной жизни святой Ксенюшки я уже писал, но вкратце повторюсь

После смерти мужа, 26-летняя Ксения избрала для себя тяжкий путь юродства. Так как Её муж умер, не покаявшись перед смертью (а значит, не получил прощения грехов перед Богом), она переоделась в мужнину одежду и стала для всех Андреем Фёдоровичем (имя мужа), объявив всем то, что Ксения для этого мира умерла. Раздав деньги и свою недвижимость церкви и людям, святая Ксения начала свой святой и удивительный путь, полный чудес и помощи. 45 лет, после смерти мужа, святая Ксения в одиночестве совершала свой жизненный путь, полный лишений, страданий и молитв.

Святая ничего не делала напоказ, поэтому нам мало известно о её жизненных подвигах, но всё же, по словам случайных очевидцев, мы знаем:

Полицейские решили узнать, где ночует блаженная Ксения. Оказалось – святая ежедневно, в любую погоду и в любое время года с вечера идёт в поле и проводит всю ночь да восхода солнца в горячей молитве на все четыре стороны.

Читать еще:  Сильная молитва на исцеление

Строители, строящие новую церковь стали замечать то, что кто-то за ночь затаскивает наверх целые груды кирпича. Строители решили подсмотреть, кто это делает, оказалось — ночной помощницей была блаженная Ксения.

Все знатные купцы Петербурга старались пригласить святую в свою лавку. А всё дело в том, что они заметили такую закономерность — иногда Ксенюшка заходила в лавку и шла она именно туда, где до того времени давно не было торговли. Она брала какую-нибудь мелочь – пряничек, яичко, конфетку, после чего все покупатели наперебой старались купить именно в этой лавке.

Извозчики заметили то, что если они хоть немного провезут святую, то весь их день пройдёт прибыльно. Вот почему все извозчики Петербурга наперебой старались подвезти блаженную Ксению.

Мамы заметили, что если святая погладит ребёнка или покачает люльку больного чада, то тот вскоре выздоровеет. Поэтому все мамаши того времени, увидев святую, наперебой мчались с больным ребёнком за благословением.

Святая Ксения умерла в возрасте 71 год. Над дверью часовни, где была погребена святая при содействии некоторых почитателей святой, была установлена памятная табличка с надписью.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На сем месте положено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворнаго певчего, в ранге полковника, Андрея Феодоровича. Осталась после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, а всего жития 71 год; звалась именем Андрей Феодорович. Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения души своей. Аминь».

День памяти

24 января (6 февраля) и 24 мая (6 июня)

Святая Ксения помогала всем страждущим при жизни, помогает она и сейсас.

О чём молятся святой блаженной Ксении Петербургской

Святой молятся о семейном благополучии, об исцелении, о замужестве и о детях. Кроме того, Ксенюшке молятся: за умерших без причастия, за Отечество, при унынии и скорби, о помощи и избавлении от страстей.

Четыре чудесные молитвы к святой Ксении Петербургской

Молитва блаженной Ксении Петербургской о заступлении, помощи, для семейного благополучия и при любой нужде

О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго по­коишися.

Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая. Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми твоими мо­литвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатью дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие ниспосли; мона­шествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Кому молиться о работе и материальном благополучии

Молитва святой Ксении о здравии душевной и физической

О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение!

Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние.

О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь

Молитва святой Ксении Петербургской при всякой нужде, при скорбях и печалях, за Отчизну

О преславная святая блаженная мати наша Ксение, теплая о нас пред Богом молитвеннице!

Якоже прежде к надгробию твоему припадавшии, сице ныне и мы по прославлении твоем к мощем твоим прибегающе, просим: помолися Господу, да освятит наши души и телеса, да просветит ум, очистит совесть от всякия скверны, нечистых помыслов, лукавых и хульных умышлений и от всякаго превозношения, гордости же и кичения, высокоумия же и дерзости, от всякаго фарисейскаго лицемерия, и от всякаго студнаго и лукаваго обычия нашего; да дарует нам искреннее покаяние, сокрушение сердец наших, смиренномудрие, кротость же и тихость, благоговение, разум же духовный со всяким благоразумием и благодарением.

Утаившая себе от мудрых века сего, но Богу знаемая, испроси же стране нашей Российстей от бед лютых избавление, всего нашего жития обновление и исправление, соблюди нас во всяком благочестивом православном исповедании веры христианския, яко да ублажающе тя сподобимся во вся дни воспевати, благодарити и славити Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную, Животворящую и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитва святой Ксении Петербургской о семейном благополучии, об исцелении, о замужестве и о детях

О святая угодница Божия блаженная Ксения! Призри милостиво твоим оком на нас, раб Божиих (имена), честной твоей иконе умильно молящиеся и просящие у тебе помощи и заступления.

Простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление прегрешений. Се бо мы сердцем сокрушенным, и духом смиренным тебе ходатаицу милостивую ко Владыце и молитвенницу за ны, грешныя, призываем, яко ты прияла еси от Него благодать молитися за ны и от бед избавляти.

Тебе убо просим, не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих, и исходатайствуй всем вся ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивши благодать и милость прославим всех благих Источника и Дароподателя и Бога Единаго, в Троице Святей славимаго. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  • Категории:С Богом
  • Ключевые слова:Молитвы,Святые

Oleg Plett 7:44 дп

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже 🙂 Спасибо!

Источники:

http://pravoslavniy-mayak.ru/molitva-svyatojj-blazhennojj-ksenii-peterburgskojj/
http://ksenia-hram.ru/molitvy-blazhennoj-ksenii-peterburgskoj-s-udareniyami/
http://plett.ru/svyataya-kseniya-peterburgskaya/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector