Православная молитва за жену

Молитвы в скорби о неверности супруга

Святы́м мученикам Гу́рию, Само́ну и Ави́ву 1

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии 2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским 3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных» 4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших» 5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская» 6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Тихвинская икона божией матери значение

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы» 7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы о даровании супруга или супруги

Молитва о семье Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена молящихся)..святые молитвы Ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву,надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние. Исходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии ! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемого Бога вовеки веков. Аминь

Молитва о счастливом замужестве Пресвятой Богородице в честь Ее иконы Казанская

Тропарь, глас 4-й:

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о. Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред Пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол. Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Кондак, глас 8-й:

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; ускорим на молитву и потщимся на покаяние: источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.
Молитва: О Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая помощнице и всем людем утверждение и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице чтимая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо, грешнии, не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебя рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша, Ты еси обидимым защищение. Скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем и на Твой пречистый образ с превечным на руку Твоею держимым младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Молитва о сыне материнская молитва богородице

Православная молитва о супруге (для одиноких мужчин и женщин)

Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа даруй мне любимую и любящюю жену (мужа). Даруй мне спутника жизни, с которым я бы был (была) счастлив(а) всю свою жизнь. Даруй мне познакомиться с ней(ним) в Твое время. Если во мне есть какие-то черты характера, которые помешают моему будущему семейному счастью, Ты открой мне это и научи меня, как я могу измениться. Научи меня любить, прощать, научи меня быть любимым (любимой). Аминь.

Православная молитва девицы о супружестве

О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Создатель и Бог Мой! Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Поелику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множитися и населять землю (Быт.1,28; 2,18).

Услышь смиренную молитву мою из глубины девичьего сердца Тебе воссылаемую: дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Всемилостивая о скором замужестве

Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая дева Богородица —
Мария, несумненная и Единственная Надежда моя. Не гнушайся меня, не отвергай меня,
не остави меня, не отступи от меня, защити, попроси, услышь.
Виждь, Госпожа, Помоги, Прости, Прости, Пречистая.

Молитва к Матери Божией о поиске мужа

О чем молить Тебя, что просить у Тебя? Ты ведь все видишь, все знаешь. Сама посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно.

Ты, все претерпевшая, все перемогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя.

Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Твоему Сыну.

Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее, и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою и жду Твоего отклика.

О Богомати! О Всепетая! О Владычица! Ничего не прошу, только стою пред Тобою.

Только сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к пречистым ногам Твоим, Владычица!

Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою превечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе.

Слушать на видео православную молитву Богородице о любви мужчины

Вопрос к священнику о поиске хорошей жены:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста — кому можно молиться о том, чтобы Господь даровал невесту? В молитвословах есть молитвы о даровании суженного, а вот какие молитвы и кому о даровании жены — я не нашел. Все мои поиски невесты своими силами ни к чему не приводят хорошему. Копится разочарование и перерастает в безверие. Не подскажите, кому мне молиться или саму молитву?
Илья

Ответ священника кому надо молится о поиске жены:

Здравствуйте, Илья! Не нашел, к сожалению, я молитву о даровании невесты, применительно конкретно к Вашему случаю. Но не унывайте, молитесь покровителям брака, например, благоверным муромским князьям Петру и Февронии. Вообще, об обретении невесты можно и нужно молиться и Господу, держащему в руке Своей судьбы людей, и Богородице, нашей усердной Заступнице и Предстательнице. Но Ваше положение не должно становиться причиной к безверию. Христиане, испытывая на себе гонения не впадали в уныние и не отпадали от веры, хотя пребывали в заточениях, были мучимы даже до смерти. Вы ведь не знаете, чего хочет Бог. Понятно, благого дела желаете, на Ваш взгляд. Но как это согласуется с Божиим Промыслом о Вас? Но уж, коль хотите жениться, просите себе жену, а там как Бог даст. Помоги Господи!

Православная молитва девицы о замужестве

О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастие мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим, и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе Одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани мя от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают мя. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же ми охоту к трудолюбию и благослови труды моя. Поелику же Закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи мя, Отче Святый, к сему, освященному Тобою, званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множитися и населяти землю. Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы о здравии мужа

Мужчина издревле считался добытчиком, брал на себя ответственность за содержание и благополучие семьи. Поэтому его болезнь тяжело сказывается не только на материальном положении, но и душевном равновесии всех членов семьи. Глядя, как болезнь истощает физический и духовный запас супруга, к Высшим силам с молитвой о здравии мужа может обратиться жена.

Молитва Господу

Обращение за помощью к Господу нашему является сильным и эффективным. Слова молитвы, произнесенные искренне, с верой в положительный исход болезни, получат ответную реакцию, выражающуюся в улучшении состояния больного или в виде подсказки, помогающей решить сложные вопросы, связанные со здоровьем.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Целительница»

Жена, беспокоящаяся о благополучии семьи, не будет безучастно смотреть на то, как страдает близкий человек. Молитва за здоровье мужа, произнесенная любящей супругой, является сильной и эффективной, а обращение к Божьей Матери обязательно найдет отклик.

Читать еще:  Молитва о встрече с любимым человеком

Если супруг долго и тяжело болеет, жена может просить об исцелении и скорейшем выздоровлении, произнося молитву о здоровье мужа перед иконой «Целительница». Лучше это делать в храме, хотя допустимо произносить молитвенные слова дома перед иконой.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии мужа

Сильной и эффективной считается православная молитва о здоровье мужа святому Николаю Чудотворцу. Существует множество реальных подтверждений исцеления при обращении к святому. Произносить ее лучше, предварительно покаявшись в грехах и попросить прощения у Господа.

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ! Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва святому Пантелеймону о здоровье супруга

Об исцелении больного можно молиться Пантелеймону Целителю, который еще при жизни прославился своими добрыми делами и эффективным бескорыстным врачеванием. Молитва помогает при тяжелых болезнях, а произнесенная любящим человеком, она обязательно принесет свои положительные результаты.

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитвы святым бессребренникам Косьме и Дамиану

Оказать помощь в лечении и исцелении, вселить уверенность в возможности выздоровления поможет молитва святым бессребренникам Косьме и Дамиану, получившим дар врачевания от Господа и бескорыстно лечившим не только людей, но и животных. Они использовали в лечении травы и молитву, обращенную к Господу. Эффективность этой молитвы многократно подтверждена реальными историями исцеления.

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии, прекло́ньше коле́на, прибега́ем и, припа́дающе, усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́ ми́лости; изба́вите нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Услы́шите нас, моля́щихся, и благоприя́тным хода́тайством ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га правосла́вным лю́дем на враги́ побе́ду и одоле́ние. Па́ки, припа́дающе, приле́жно мо́лим: испроси́те нам от Го́спода вся благополе́зная, я́же в животе́ на́шем вре́меннем, наипа́че же ко спасе́нию ве́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти кончи́ну христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся от ко́зней диа́вольских и ве́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы бу́дем. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия. А́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йны милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источники:

http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html
http://boguslava.ru/molitvy-o-darovanii-supruga-ili-suprugi/
http://omolitvah.ru/molitvy/molitvy-o-zdravii-muzha/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector