Супружеская молитва

Содержание

Молитвы в скорби о неверности супруга

Святы́м мученикам Гу́рию, Само́ну и Ави́ву 1

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии 2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским 3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных» 4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших» 5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Читать еще:  Молитва богородице о здоровье ребенка

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская» 6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы» 7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Супружеская молитва

Чрезвычайно важной в пошатнувшихся отношениях между мужем и женой является супружеская молитва «Господь мой». Её текст основан на благодарности богу за дарование второй половинки среди огромного количества людей. И если, два человека нашли друг друга, скрепили себя узами брака, родили детей в любви и благополучии, ничто не должно встать между ними, посеять раздор и, тем более, разлучить.

Текст супружеской молитвы

Господь мой! Благодарю Тебя за то, что в этом мире, где столько равнодушия и одиночества, Ты подарил мне человека, который стал настолько близок мне, что слился со мной в одно целое.

Сохрани наше семейное счастье от эгоизма, подозрений и злой беспричинной ревности.

Дай нам силы прощать друг друга и забывать прежние обиды.

Сохрани наш союз от коварства злых людей, и пусть никогда никакой человек не встанет между нами двоими.

Пусть наши дети растут в любви и послушании, в счастье и радости.

Не разлучай нас до самой смерти и дай нам желание заботиться друг о друге с нежностью.

Питай нашу любовь из небесных источников, чтобы она проросла глубоко в Царство Божие, в жизнь вечную.

Супружеская молитва стремится сделать следующие добрые дела:

 1. Предотвратить возможное расставание супругов.
 2. В случае, если один из близких людей совершает измены или другие неподобающие действия, молитва просит его одуматься и вспомнить, кто ему по-настоящему дорог.
 3. В каждой семье случаются раздоры, и молитва призывает их прекратить.

В первой части молитвы говорится: «Господь мой, благодарю за дарование». Действительно, в современном мире, где многие люди не могут за всю жизнь отыскать своего избранника, семейные пары выглядят настоящими счастливчиками.

Совместная жизнь – это настоящий кладезь счастья и положительных эмоций, а супруг – надёжная опора и советник на долгие годы

Такой дар нужно беречь всю жизнь и не в коем случае не дать потерять друг друга.

От чего защищает молитва

Далее, супружеская молитва просит сохранить семейное счастье от эгоизма. Это насущный вопрос наших дней, потому что в самом начале отношений будущие супруги пытаются добиться друг друга, понравиться своей половинке. Бывает, что они даже делают вещи им не свойственные, через силу, потому что любят и могут себя заставить, пересиливают себя ради другого человека. Но бытует мнение, что после узаконивания отношений, можно вернуться в своё привычное русло поведения, ведь человек уже мой. Это вовсе не так, и, либо изначально следовало не притворяться и вести себя естественно, либо уже отношение, за которое полюбил второй супруг надо нести каждый день, всю жизнь. Второму супругу в этом случае стоит не раздражаться, а отнестись с пониманием к своей любимой половинке и постараться любить её всегда вне зависимости от перемены поведения.

Читать еще:  Заговор на хороший сон ребенка

Следующие строки молят о сохранении союза от коварства злых людей. Здесь речь идёт об изменах любимому человеку в браке. Конечно, того, кто поступает таким образом надо осуждать, потому что он предаёт человека, которому обещал у алтаря любить вечно. Но, в то же время, второй супруг должен посмотреть и на своё отражение в зеркале – может что-то изменилось с годами? Нет, не во внешности, в поведении, в отношении, может она сам даёт повод вести себя с ним подобным образом. В любой супружеской проблеме виноваты всегда двое, и оба должны найти в себе силы искоренить зло, достичь каких-то договорённостей, дать друг другу какие-то обещания или попытаться исполнить давние мечты.

Молитва для здоровья детей

«Пусть наши дети растут в послушании, счастье и радости» — в этой строке говорится о том, что супружеская молитва помогает также в защите детей от демонов и злых сглазов.

Второй, и гораздо более ценный дар, который мог дать Господь – это рождение новой жизни, потому что, опять же, многие даже любящие пары, долгие годы не могут зачать ребёнка. Также, семья, которая смогла родить на свет несколько малышей, и все они растут и радуются жизни – пожалуй, самая счастливая. Дети, порой, сильно раздражают нас, делают многие вещи не так как мы хотим, и в супружеской молитве мы просим Господа о помощи в их воспитании. На самом деле, тут вопрос очень спорный, потому что с появлением ребёнка на свет, начинает формироваться новая личность. И важно не подогнать её под свои рамки и требования, а наоборот, дать как можно лучше развиваться, познавать мир, лишь направляя ребёнка в нужную сторону. А в случае непослушания такой момент надо просто перетерпеть, и в скором времени, взрослея, он сам поймёт, что был неправ, но у него не будет негативных чувств к родителям за то, что его наказывали и не давали заниматься, чем он хочет.

«Не разлучай нас до самой смерти и дай нам заботиться друг о друге с нежностью» — самые правильные строки, которые не надо интерпретировать. Любая семья вне зависимости от возраста, материального положения, здоровья, должна находиться всегда вместе, и каждая проблема будет преодолена.

И неважно, выросли ли дети и ушли искать свою собственную судьбу, или пока ещё нет, всегда надо советоваться друг с другом, видеться как можно чаще, любить друг друга. Потому что ни у одного человека на земле нет ничего ближе его семьи.

Сильные молитвы о семье: о благополучии, мире, сохранении отношений, вразумлении мужа, от развода

Молиться о своей семье нужно не только в моменты трудностей, но и каждый день — в счастье и достатке, как в бедности и болезни. Молитва о семье помогает в поддержании брака, защищает от невзгод, предохраняет от измен, дарует счастье и полноту отношений.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Гадалка баба Нина: «Денег всегда будет в избытке, если под подушку положить. » Читать подробнее >>

Если со всей искренностью обращаться к Господу и Его святым, то в сложные моменты молитва может сохранить семью. Они обязательно отзовутся и наступит примирение супругов.

Какие бывают молитвы о семье?

Православие усердно заботится о семье, ведь это малая церковь. Сохранение отношений, любовь, уважение — это качества, которые можно и нужно развивать и взращивать с Божьей помощью.

При совершении Таинства брака священник от лица всех просит Господа ниспослать паре: «любви совершенней, мирней и помощи; о еже сохранитеся им в единомыслии и твердой вере; о еже благословитеся им в непорочном жительстве. ». Святая обязанность супругов — это сберечь заветы любви и верности, молиться друг о друге.

Когда рушится семья

Особенно усердно стоит молиться тогда, когда семья находится на грани распада. Как только начинаются разногласия, такую ситуацию становится тяжело контролировать. Если оставить все на самотек, не уступать друг другу, не молиться, то развод становится лишь вопросом времени. Моления о вразумлении жены или мужа к Господу, Богородице и святым Петру, Февронии, святым Гурию, Самону и Авиву помогут не только сгладить конфликт, но и стать лучше, в чем-то исправиться.

Проблема многих семейных пар — отсутствие терпения и смирения. Семейная жизнь держится на двух этих важных качествах. Нельзя найти такую пару, которая бы идеально подходила друг другу. Нужно просить Господа послать смирение, умение видеть собственные недостатки. Сердца супругов обязательно смягчатся.

Молитвы помогут в восстановлении брака, когда пара рассталась, но развод еще не состоялся. Молитва поможет в том случае, если молящийся относится к этому процессу серьезно. Во время чтения молитвы важно сосредоточиться на словах, искренне желать примирения, смириться перед тем, что придется уступить, наступив на собственную гордость.

Предлагаемая ниже мощная молитва жены в короткие сроки поможет исправить самое безвыходное положение. Ее не найти в православных молитвословах, это самостоятельное творчество, написанное от всего сердца. Эти слова преобразуют душу самой жены, помогают стать ей достойной супругой, которой будет дорожить муж.

Молитва жены о вразумлении мужа:

Важный навык, который стоит в себе развивать — это правильное поведение во время ссоры. Важно взять паузу и не произносить лишних слов. Если человек слышит в свой адрес оскорбления или обидные слова, то короткое прошение к Богу: «Господи, помоги! Господи, укрепи! » — поможет удержаться от оскорбления в ответ.

Кому следует молиться?

Если это ежедневные молитвы, то в составе утренних и вечерних молитв о благополучии родных людей просят Господа и Пресвятую Деву. Когда требуется усилить прошения, к ним добавляют моления следующим святым:

 • Петру и Февронии;
 • Самону, Авиву и Гурию;
 • Николаю Чудотворцу;
 • Архангелу Варахиилу;
 • Иоанну Богослову;
 • Матроне Московской.

Можно добавлять и другие молитвы, например, блаженной Ксении Петербургской, святым, в честь кого крещены супруги, ангелу-хранителю, другим чудотворным образам Приснодевы: «Споручница грешных», «Покров Пресвятой Богородицы».

Избранные молитвы о семье

Перед молитвой за своих родных, прося о помощи, здоровье, восстановлении отношений, изобилии благ, нужно примириться со всеми независимо от того, кто виноват. Попросив прощения у людей, просят прощение грехов у Господа. После этого возносят просьбы к святым о счастье и благополучии. К искренне молящемуся обязательно снизойдет милость Божия и ходатайство святых угодников.

Господу и Пресвятой Деве

Все просьбы христианин обращает к Всевышнему, так как Он податель всех благ и милостей. По Его благому Промыслу был дан в супруги именно этот человек, а не другой. С ним и нужно прожить всю жизнь, преодолевая все невзгоды вместе.

Нужно благодарить Господа не только за блага, но и за трудности, которые Он посылает на жизненном пути. С их помощью человек вырабатывает терпение, учится смирению, становится чище сердцем и душой.

Читать еще:  Молитва сила веры

Молитва Господу Богу:

Можно дополнительно прочесть молитву о примирении враждующих: «Владыка Человеколюбец, Царь веков и Податель всех благ, разрушивший преграды вражды и мир подавший роду человеческому, даруй и сейчас мир рабам Твоим (имена), укрепи в них страх Твой и друг к другу любовь утверди: угаси распри, отними все разногласия и соблазны. Ты мир наш и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Если в семье назрела ссора, когда нет взаимности между супругами и близится скандал — нужно помолиться Пресвятой Богородице.

Прошение к Деве Марии:

Чудотворная икона под названием Семистрельница или «Умягчение злых сердец» успокоит злобу, погасит гнев, восстановит понимание и мир в семье.

В семьях, где у супруга придирчивый, неуступчивый характер, следует поместить этот образок иконы в красном углу и ежедневно у него молиться.

Петру и Февронии

Образцом любви и христианского брака православная церковь считает святых Петра и Февронию Муромских. Эти святые супруги являются покровителями семейного счастья. Тем, кто им молится, чтит их память, живет по заповедям Божиим — они становятся надежными ходатаями перед Господом.

В моменты невзгод и при наличии времени полезно прочесть акафист святым угодникам. Это хвалебная песнь с добавлением прошений занимает около 20–30 минут чтения.

Мученикам Гурию, Самону и Авиву

Прошение к святым поможет сгладить острые углы, успокоит страсти, направит к спокойному диалогу. Если семья очень эмоциональная, желательно иметь дома икону святых Авива, Самона и Гурия, которые помогают устранить семейные неурядицы. Они наши скорые помощники и молитвенники в ссорах и конфликтах.

Самая сильная супружеская молитва та, что исходит из глубины сердца молящегося. Без разницы какими словами обращается человек к Господу Богородице и святым. Главное, чтобы этими словами, воплем, исходящим из глубины сердца, выразилась вся глубина веры и упования на Господа.

Николаю Чудотворцу

Святитель Николай — скорый помощник по всякой нужде. К нему обращаются с просьбами о здоровье, достатке, удаче мероприятия. Ходатайствует перед Богом он и за находящихся в сложных отношениях супругах.

Чем чаще человек будет думать над исправлением ситуации и молиться, тем больше будет эффект.

Когда плохое уже случилось и супруг покинул семью, не стоит отчаиваться. Решить проблему все еще возможно. Если в сердцах супругов еще живет любовь, поможет молитва о возвращении в семью. Святой Николай чудесным образом помогает простым людям.

Чтобы вразумить жену, можно заказать сорокоуст о ней и о себе, если она крещеная. Или использовать благодарственную молитву:

Архангелу Варахиилу

Архангел Варахиил слывет покровителем благочестивых семейств. К нему обращаются, чтобы он лично оберегал супружество от всех происков лукавого.

Молитва о семье и примирении всего лишь одно из средств решения проблемы. Для того чтобы семья была спасена, важно участие обоих супругов. Чем больше они прилагают усилий к решению проблем, послуживших причиной их разлада, тем скорее будут получены положительные результаты. Лучше, когда супруги молятся вместе об укреплении и защите семьи.

Иоанну Богослову

О благополучии в браке молятся святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Прошение к нему помогает устранить недопонимания, погасить злобу. Ходатайство святого помогает паре обрести силы для несения своего креста, дарует мудрость, благосостояние, спокойствие, спасение и любовь.

При обращении с просьбами к любому святому нужно познакомиться с описанием его христианского подвига. В многотомном труде «Книге житий святых» или Четьи Минеи можно прочесть обо всех святых Церкви. Эта книга была составлена святым Дмитрием Ростовским. Кроме самих жизнеописаний, в ней содержатся описания важных праздников и поучительные слова.

Матроне Московской

Слепорожденная девочка Матрона терпеливо несла свой крест до старости, чем снискала особую благодать исцелять больных и помогать страждущим. Помощь от великой заступницы приходит очень быстро. Достаточно короткого моления Матронушке и облегчение или разрешение ситуации скоро наступит.

После того как Господь услышал и исполнил просьбу, даровал здоровье и благополучие, восстановление отношений, необходимо поблагодарить Его, Богородицу и святых искренне, с благоговением и страхом Божиим.

Ксении Петербургской

Святой молятся о семейном благополучии, о замужестве, детях и об исцелении. Кроме того, молятся за умерших (без причастия) при унынии и скорби, о помощи и избавлении от страстей.

Молитва к Ксении Петербургской о семейном благополучии:

Как правильно молиться?

Дома читают молитвы у образов Господа, Приснодевы и угодников Божиих, возжигают свечи или лампадки. Предстояние перед Богом и святыми помогает успокоить мысли, направляет их в нужное русло. Вне дома и церкви можно молиться в любом месте, повернувшись лицом на восток.

Следует чаще посещать храм, участвовать в Таинствах покаяния и Евхаристии. В церкви нужно возносить молитвы Господу Утешителю, чтобы вразумил как лучше поступить.

В храме можно подать записки о здравии всех членов семьи, заказать молебен, поставить свечку у икон. Если рушится семья, желательно в монастырях попросить читать «Неусыпающую Псалтырь» о супругах на протяжении длительного периода, например, полгода или год.

Валаамский монастырь, Покровский ставропигиальный женский монастырь (в котором мощи матушки Матроны), Новоспасский мужской монастырь и многие другие предлагают заказывать требы онлайн.

 • Молитва требует осознанности и четкого понимания того, о чем в ней говорится. Когда некоторые слова непонятны, нужно узнать их значение. Если нет такой возможности, то лучше молиться своими словами.
 • Во многих прошениях нет конкретных просьб о вразумлении семейного партнера или прошений о сохранении семьи, их следует добавлять после молитвы в свободной форме.
 • Молитва не должна иметь форму ультиматума или приказа Всевышнему. В конце любого прошения обязательно добавляют слова: «Да будет на то воля Твоя, Господи! ».
 • Настоящая молитва та, когда со словами готовой молитвы сочетается собственное молитвенное чувство.

Митрополит Сурожский Антоний сказал: «В браке преодолевается последний предел разделения. В идеале отношения мужа и жены — это не жадность, это не желание обладать, это не хищничество, а благоговейное зрение и отдача себя другому, приятие другого в себя самого в любви, в созерцательной тайне любви. Это идеал брака».

История одной из наших читательниц Алины Р.:

Деньги всегда были моей главной проблемой. Из-за этого у меня была куча комплексов. Я считала себя неудачницей, проблемы на работе и в личной жизни преследовали меня. Однако я решила, что мне все равно нужна личная помощь. Иной раз кажется, что дело в тебе самом, все неудачи лишь следствие плохой энергии, сглаза или еще какой-то дурной силы.

Но кто поможет в сложной жизненной ситуации, когда кажется что вся жизнь катится под откос и проходит мимо тебя. Сложно быть счастливой работая кассиром за 26 тысяч рублей, когда за аренду квартиры надо было отдавать 11. Каково было мое удивление, когда вся моя жизнь вдруг изменилась в одночасье в лучшую сторону. Я даже не могла представить, что можно зарабатывать столько денег, что какая-то безделушка на первый взгляд, могла так повлиять.

Все началось с того, что я заказала себе личный.

Источники:

http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html
http://omolitvah.ru/molitvy/supruzheskaya-molitva/
http://mistika.club/prayers/family/molitva-semye.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector